Pejabat Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar

/Pejabat Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Pejabat Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar 2021-10-23T17:06:48+00:00

PEJABAT KETUA BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

MD ISHAH RAHMAN

Timbalan Pendaftar Kanan N52

MD ISHAH RAHMAN

ishah@usim.edu.my
 06-798 6100

Curriculum Vitae (CV)

ROKIAH NAWI

Setiausaha Pejabat N29

ROKIAH NAWI

su.ketuahep@usim.edu.my
06-798 6101